Статут закладу

СТАТУТ

ВВЕДЕНСЬКОГО  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. ВВЕДЕНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Навчальний заклад) створений Чугуївською районною радою Харківської області (далі – Засновник) відповідно до рішення Чугуївської районної ради Харківської області ХІІІ сесії ІV скликання від 31.07.2004.

1.2. Повноваження з управління діяльністю Навчального закладу здійснюється відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації.

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку з зображенням Державного герба України, штамп, бланк, має право відкривати рахунки в органах державного казначейства.

1.4. Навчальний заклад заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

Навчальний заклад заснований на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, яке закріплюється за відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації на праві оперативного управління.

Власником майна є Чугуївська  районна рада Харківської області. Навчальний заклад перебуває у комунальній формі власності. Повноваження управління майном здійснюються Чугуївською районною радою.

1.5. Головною метою Навчального закладу є:

– забезпечення реалізації права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей;

– забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Навчального закладу є:

– реалізація державної політики в галузі освіти;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

–  виховання в учнів і дітей дошкільного віку любові до України, поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– формування у дітей гігієнічних навичок та норм безпечної поведінки;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів та вихованців;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіти», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і діє в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Навчальний заклад має таку структуру:

– дошкільний підрозділ – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок): групи загального розвитку для дітей дошкільного віку від чотирьох до шести (семи) років;

– шкільний підрозділ – школа І-ІІІ ступенів.

У Навчальному закладі визначені такі мови навчання та виховання: у шкільному підрозділі – російська, українська  мови; у дошкільному підрозділі російська мова.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Навчальний заклад організує навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються у робочому навчальному плані Навчального закладу.

1.11. Наповнюваність груп у дошкільному підрозділі становить:

– від 4 до 6 років – до 20 осіб;

–  з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб.

1.12. Навчальний заклад має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням  з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та  центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– запрошувати спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових договорів, договорів про співробітництво за погодженням з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації;

– здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

– встановлювати форму для учнів;

– надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись державними навчальними закладами;

– надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів та вихованців, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі договору про співробітництво;

– здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.13. У Навчальному закладі можуть створюватися та функціонувати: кафедри, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, вихователів, батьків.

1.14. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.15. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється комунальними установами охорони здоров’я Чугуївського району Харківської області та (або) медичними працівниками Навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.16. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються договорами, що укладені між ними.

1.17. Наповнюваність класів, груп шкільного підрозділу та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

1.18. Повна назва Навчального закладу української мовою:
ВВЕДЕНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Повна назва Навчального закладу російською мовою:

ВВЕДЕНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧУГУЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Скорочена назва Навчального закладу українською мовою:

ВВЕДЕНСЬКИЙ НВК.

Скорочена назва Навчального закладу російською мовою:

ВВЕДЕНСКИЙ УВК.

Юридична адреса Навчального закладу:

63520, Харківська область, Чугуївський район, смт. Введенка, вул. Олега Горбачова, 150, телефон (05746) 95168.