Звіт про діяльність закладу освіти

Метою звітування є подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання звітування: прозорість, відкритість і демократичність управління.

Звіт директора Введенського НВК за 2018/2019 навчальний рік.

2018/2019 навчальний рік був роком напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Зараз відбуваються зміни в сфері формування змісту середньої загальної освіти. 28 вересня 2017 р. прийнятий новий Закон про освіту. Переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

Як директор протягом звітного періоду я керувалася статутом школи, діючим законодавством України, новим Законом про освіту, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника.

У 2018/2019 н.р. до керівного складу навчального закладу входили: Хомік Т.С. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Гридіна В.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Кащавцева В.Ф.– завідувач господарством.

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

 1. Управлінська діяльність

Протягом  навчального року адміністрація школи вивчала питання стану викладання предметів як українська мова, математика, основи здоров’я  фізкультура, предмети початкової школи, проведено класно-узагальнюючий контроль в 5-х, 9-х класах перевірялись ведення щоденників, зошитів (робочих та контрольних) класні журнали, ведення особових справ учнів.

У результаті перевірок відзначено, що в школі забезпечується дотримання законодавчих та нормативних вимог щодо перерахованих вище питань контролю. У наявності – інноваційні зміни в системі управління школою з питань, які перевірялися, та в цілому у навчально-виховній роботі.

На засіданнях педагогічної ради розглядались питання методичної,

управлінської, аналітичної діяльності педколективу. Серед яких можна виділити такі як:

— від реалізації компетентнісного підходу в освітній взаємодії до освітньої траєкторії кожного учня;

— створення позитивного іміджу школи – неодмінна умова функціонування кожної школи;

— сприятливий психологічний клімат в колективі як запорука розвитку гармонійної особистості;

— обговорення вибору підручників, проблеми адаптації учнів 1х, 5х класів,успішність та поведінка учнів, нагородження за успіхи у навчанні,;

— про місце і значення домашніх завдань у навчальній роботі школяра;

— про стан роботи з цивільного захисту та охорони праці.

Було відзначено, що учителі школи ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Що наш навчальний заклад виконує замовлення суспільства щодо виконання конкурентоспроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

Протягом 2018/2019 н.р. робота педколективу була спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на стартовій серпневій педраді:

 1. Забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу шляхом створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня.
 2. Вчителям-предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час освітнього процесу шляхом:

— формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;

— впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;

— підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації;

— системного використання ефективних педагогічних технологій;

— організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;

— створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.

 1. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних положень Концепції «Нової Української Школи», методологічну переорієнтацію освітнього процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й самоствердженні в умов переходу на новий зміст освіти.
 2. Посилити відповідальність кожного учителя за підготовку і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.
 3. Матеріально-технічна база навчального закладу:

Для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями базовими загально-навчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для їх самореалізації.

А саме: — використовуються можливості предметних кабінетів; спортивного та актового залів.

Адміністрація школи спільно з педагогічним колективом, обслуговуючим персоналом та батьками учнів намагається створити належні умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення всі навчальні приміщення та приміщення загального користування.

Проте, на сьогодні залишаються не вирішеними питання заміни 48 вікон, потребує капітального ремонту 3 туалетних кімнати, також потребує оновлення обладнання таких кабінетів як хімія, фізика, інформатики, оновлення огорожі території школи довжиною 630 погонних метрів, фундаменту будівлі школи, капітальний ремонт душових кабінок та роздягалень в приміщенні спортивного залу.

 1. Фінансово-господарська діяльність

Фінансування потреб школи проводиться бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи, вчасно виплачувалися кошти за спожиту школою електроенергію, водопостачання, тепло. Ліміти спожитих водо- та теплопостачання енергоносії ми використовуємо згідно норми. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу 387600 грн.

бюджетних –

спонсорських 337600 грн ( заміна вікон на І та ІІІ поверхах);

батьківські – 50000 (ремонтні роботи на території закладу);

зароблених закладом – 0 грн.

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги щомісячно оприлюднюється на сайті школи.

 1. Забезпечення обов’язкової освіти

Педколективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

На 05.09.2018р. кількість учнів становила 330 учнів. Протягом року прибуло 5 учнів і вибуло 25 учнів. На кінець року – 310.

На початок навчального року відкрито 16 класів:

Школа І ступеня —123 учня – 6 класів;

Школа ІІ ступеня — 168 учнів – 6 класів;

Школа ІІІ ступеня —39 учнів – 2 класи

Для одного учня організована індивідуальна форма навчання.

 1. НУШ

2018/2019 н.р. – це рік початку реформ в освіті, рік зародження НУШ.

Концепція Нової української школи – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти в 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Усі реформи розпочинаються з початкової школи!

Кабінетом міністрів затверджено новий Стандарт початкової освіти. Саме за ним з 1 вересня 2018 року розпочали навчання усі перші класи. Державний стандарт початкової освіти – це базовий документ, який визначає основні засади й підходи до навчання в початковій школі, а також вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний обсяг навчального навантаження.

6.Робота з педкадрами

З метою удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів в умовах реалізації завдань Нової української школи, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному учневі рівного доступу до якісної освіти педагогічний колектив закладу у 2018/2019 н.р. розпочав І етап реалізації нової науково-методичної проблеми «Від реалізації компетентнісного підходу в освітній взаємодії до освітньої траєкторії кожного учня».

Педагогічний колектив налічує 32 педагогічних працівника.

Вища категорія – 10 вчителів,

з них: вчитель-методист – 6,

старший вчитель – 2,

І категорія – 7,

ІІ категорія – 2,

Спеціаліст – 13.

Членами методичного об’єднання школи було сплановано роботу для реалізації нової науково-методичної проблеми (розроблено заходи з методичної, навчальної та виховної роботи). Освітня система будувалася на засадах педагогіки партнерства, створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла розвитку їхніх можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби, формуванню усебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення.

Для якісного забезпечення поставлених задач колектив працював у малих групах – методичних об’єднаннях, всього 4 ( вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури; історії та правознавства; іноземної мови; математики, інформатики та фізики; вчителів природничого циклу; вчителів початкових класів; художньо-естетичног циклу; фізичної культури; класних керівників;).

Однією із задач було забезпечення підготовки вчителів школи І ступеня, в тому числі вчителів-предметників, що працюють у 1 класах, до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. 6 вчителя пройшли таку підготовку.

 1. Організація харчування учнів у навчальному закладі

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів,

збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщення їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.

 Безкоштовним гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 78 учнів пільгових категорій (18,00 грн), 40 вихованців  дошкільного підрозділу( 29,00 грн),

40 % оплата спонсорів.

 1. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи та під моїм особисто.

Відповідальним за організацію роботи з охорони праці та безпеки

життєдіяльності – Хомік Т.С. – заступник з НВР, Кащавцева В.Ф. – завідувач господарством.На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання”. Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього своєчасно складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 1. Ефективність освітнього процесу

Ефективність роботи з обдарованими дітьми чітко прослідковується через участь учнів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів. Результативність учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів.

Призові місця посіли:

 Предмет П.І. учня-переможця, клас Місце на олімпіаді П.І.Б. учителя
Російська мова  Грідіна Ірина, 10-А

Мезенцев В’ячеслав, 9-Б

Грідіна Марія, 11-А

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Кропінська О.Г.

Кропінська О.Г.

Чумак О.М.

Математика Пятаков Антон, 7-Б

Сіпко Вікторія, 10-А

Мішньов Артем, 10-А

Столбова Яна, 11-А

І

ІІ

ІІІ

ІІІ

Доля В.І.

Губіна Л.Л.

Губіна Л.Л.

Губіна Л.Л.

Іноземна мова (англійська) Сіпко Вікторія, 10-А

Байдужна Маргарита, 8-А

Карпенко Олександр, 9-А

Видашев Олександр, 10-А

Грідіна Марія, 11-А

Дягілєв Ілля, 11-А

ІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Медведєва Н.К.
Географія Столбова Яна, 11-А

Сіпко Вікторія, 10-А

Мішньов Артем, 10-А

Ліфєнцєв Іван, 9-А

Алам Єлизавета, 8-А

Злобенко Юрій, 10-А

І

І

І

І

І

ІІ

Гридіна В.М.
Українська мова та література Байдужна Маргарита, 8-А

Пятаков Антон, 7-Б

ІІІ

ІІІ

Донцова Т.В.

Пчельнікова О.Г.

Хімія Пятаков Антон, 7-Б

Мезенцев В’ячеслав, 9-Б

І

ІІІ

Колосова Л.В.
Історія Столбова Яна, 11-А

Алам Єлизавета, 8-А

ІІ

ІІ

Суркова О.М.

Царевська Е.О.

Економіка Хорошилов Олександр, 11-А ІІІ Гридіна В.М.
Біологія Мезенцев В’ячеслав, 9-Б Сіпко Вікторія, 10-А

Ляшенко Ірина, 8-А

І

ІІ

ІІІ

Карман Д.В.
Правознавство Сіпко Вікторія, 10-А

Столбова Яна, 11-А

Ліфєнцєв Іван, 9-А

І

ІІ

ІІ

Суркова О.М.
ІКТ Грибенюк Ольга, 9-Б ІІІ Горбань Н.С.
 Фестиваль ораторського мистецтва  Дягілев Ілля, 11-А І місце (районний етап

лауреат (обласний етап)

 Пчельнікова О.Г.
 VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс з української мови імені Т.Шевченка Жовнер Марія, 6-А

 

Грідіна Ірина, 10-А

 

Дягілєв Ілля, 11-А

І місце (районний етап)

ІІ місце (районний етап)

ІІІ місце (районний етап)

 

Пчельнікова О.Г.

Всеукраїнський  конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Алам Єлизавета, 8-А

 

Ляшенко Ірина, 8-А

 

Грідіна Ірина, 10-А

І місце (районний етап)

І місце (районний етап)

І місце (районний етап)

Карман Д.В.

 

Карман Д.В.

 

Пчельнікова О.Г.

 1. Позашкільне відділення

Здійснює освітньо-виховний процес за 3 напрямами: фізкультурно-спортивний, туристко-краєзнавчий, оздоровчий. 270 вихованців відвідують гуртки баскетболу, туристської майстерності, гурток САМБО. Відкрито 7 груп гуртків. Вихованці систематично беруть участь у змаганнях спартакіадах.

11. Співпраця з батьками

Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія Нової школи – допомогти розкрити та розвинути сильні сторони кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.Учитель має бути другом, а родина залучена до побудови освітньої траєкторії дитини. Ми живемо у час реформ та змін. Як це вплине на майбутнє наших дітей – важко спрогнозувати .

Завершити свій виступ хочу словами новозеландського письменника, видавця тадослідника, який понад 30 років займається вивченням методів навчання Гордона Драйдена: «Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються». У цьому вислові відображені сучасні світові тенденції навчання та виховання. Тому метою реформ в освіті є формування всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя»

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, і, зокрема тим, котрі не байдужі — за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.